Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Daň zo stavieb na rok:

za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,100 € x plocha,
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,100 € x plocha,
za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,350 € x plocha, 
za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží a za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou: 0,100 € x plocha,
za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 1,190 € x plocha,
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 1,190 € x plocha,
za ostatné stavby: 0,200 € x plocha. 

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov na rok:

0,100 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

Daň z pozemkov na rok:

záhrady: 1,85€ x plocha x 0,8 %,
zastavané plochy a nádvoria: 1,85€ x plocha x 0,8 %, 
stavebné pozemky: 1,85€ x plocha x 1,0 %,
orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty: 1,85€ x plocha x 1,0 %,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 1,85 € x plocha x 1,25%

Daň za psa na rok:

pre fyzickú osobu: 5€
pre právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa a pes je využívaný na
podnikateľské účely alebo je pes umiestnený v podnikateľskom objekte: 14€. 

Daň za ubytovanie na rok:

na osobu a prenocovanie: 0,200 €.

Poplatky za odpad na rok

Komunálny odpad na rok:

pre fyzické osoby: 18,20 € osoba/rok
víkendový dom: 18 € osoba/rok

pre právnické osoby, podnikateľov:
120 l nádoba: 49,39 €/rok
1100 l nádoba: 388,08 €/rok

základná škola, materská škola, nezábudka, DSS:  
120 l nádoba: 17,808 €/rok
1100 l nádoba: 144,76 €/rok

Matričné Poplatky

Uzavretie manželstva:

povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 € ,
uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €,
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 € , 
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,- €,
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 33,- €, 
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 66,- €,
uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €, 
uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 199,- €.

Vydanie druhopisu matričných dokladov: 5 €.

Správne poplatky

Evidencia obyvateľov:

vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 € (viď položka 8 zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Služby a prenájom

Prenájom miestnosti v budove Klubu dôchodcov :

občan obce Pata pre účely usporiadania karu: 0,- €
na 1 deň (nad 3 hod): 10,- €.

Prenájom kultúrneho domu v Pate:

na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, za každú aj začatú hodinu:

v letnom období: 7,- €
v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 15,- €

na kultúrne a spoločenské podujatia za jednu akciu:

v letnom období: 50,- €
v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 70,- €

Poznámka:Právnické osoby podľa čl. 1 ods. 6 písm. c) tohto VZN uhrádzajú v plnej výške náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn.

na rodinnú oslavu, svadbu za jednu takúto akciu:

v letnom období: 20,- €
v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 40,- €

pre účely usporiadania karu:

po zomrelom občanovi obce  0,- €
v letnom období: 10,- €
v zimnom období (ak ide o uplatnenie požiadavky na vykurovanie): 15,- €

Prenájom kultúrneho domu

na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity, za každú aj začatú hodinu:

 

Služby

Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:

smútočný oznam 1x: 0,- €
v priebehu pracovnej doby obecného úradu: 2€

Vyhotovenie kópií na rozmnožovacom stroji (čiernobiele kópie):

formát A4 – jednostranne / obojstranne: 0,10 € / 0,15 €
formát A3 – jednostranne / obojstranne: 0,20 € / 0,30 €

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka