Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia pre verejnosť

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov )

 

 

Obecný úrad Pata v súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje dňom 27. marca 2012 na svojej internetovej stránke informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú:

a) informácie o zdroji ohrozenia,

b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom

území a životnom prostredí,

c) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť

mimoriadnu udalosť,

d) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

e) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

f) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánmi ochrany

obyvateľstva v rámci územného obvodu,

g) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných

skutočností.

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Na účely zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom:

 

a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

 

d) Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

 

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (§ 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov) pri:

a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,

b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie

na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo

d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

 

 

1 INFORMÁCIE O ZDROJOCH OHROZENIA, O MOŽNOM

ROZSAHU MU A NÁSLEDKOV NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ

A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

 

 

ŽIVELNÉ POHROMY

 

1.1.1 Mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru

 

1.1.1.1 Povodne a záplavy z povrchových tokov

Zdroje:

Na území obce je iba jeden povrchový vodný tok a to Jarčie, ktoré by mohlo spôsobiť ohrozenie iba vo výnimočnom prípade a to napr. pri prudkej prietrži mračien.

 

Možný rozsah MU a následky na postihnutom území a životnom prostredí:

 

Následkom zdvihnutia hladiny potoka Jarčie by mohla byť zaplavená časť komunikácie Pod vinohradmi a ľavobrežná časť územia na tejto ulici priliehajúca k potoku.

 

1.1.1.2 Zvýšenie hladiny podzemných vôd a povrchové záplavy

 

Zdroje:

Dlhotrvajúce výdatné dažde a/alebo masívnejšie topenie snehov spôsobujú zvýšenie hladiny spodných vôd, prípadne vytváranie povrchových záplav na teréne a komunikáciach.

 

Možný rozsah MU a následky na postihnutom území a životnom prostredí:

V prípade dlhotrvajúcich výdatnejších zrážok alebo masívnejšieho topenia snehu môže na území obce vznikať zaplavenie pivníc v rodinných domoch hlavne na ulici Nitrianska a povrchové záplavy, ktoré ohrozujú tak rodinné domy ako aj miestne komunikácie. Jedná sa hlavne o úseky komunikácií a rodinné domy na časti ulíc Záhradná, Dlhá, Jágerská a Stará poštová.

1.1.1.3 Možnosť výskytu snehových kalamít

 

Zdroje:

Veterné počasie, rovinatý charakter terénu v katastri obce a nedostatok prirodzených vetrolamov zapríčiňujú v zimnom období výskyt snehových kalamít, hlavne na cestných úsekoch kolmých na prevládajúce smery vetra. Zložitá situácia sa môže vytvoriť v dôsledku dopravných havárií, alebo v zimnom období na úsekoch s nebezpečenstvom tvorby snehových závejov.

Možný rozsah MU a následky na postihnutom území a životnom prostredí:

 

Snehové kalamity sa v obci vyskytli na nasledujúcich pozemných komunikáciách:

 

rýchlostná cesta R1 obojstranne križovatky štátnych ciest I/51 - III/5623 Pata - Šoporňa

Takéto mimoriadne udalosti majú za následok nezjazdnosť ciest a z toho vyplývajúce problémy so zásobovaním obcí resp. poskytovaním neodkladnej zdravotníckej pomoci.


 

1.1.2 Veľké lesné požiare

 

Lesné požiare okrem priameho nebezpečenstva ohňa môžu spôsobiť nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie aj tvorbou hustého dymu.

 

Zdroje:

V blízkosti intravilánu obce Pata nie sú také lesné porasty, ktoré by v prípade požiaru ohrozovali obyvateľstvo a životné prostredie.


 

1.1.3 Ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín

 

Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu SAV Bratislava z pozorovaných zemetrasení na území Slovenska za obdobie rokov 1034 - 1990 územie obce Pata nie je ohrozené seizmickou činnosťou. Vzhľadom na veľmi mierne členitý terén sa na území obce ohrozenia zosuvmi pôdy, skál a lavínou nevyskytujú.


 

1.2 HAVÁRIE


 

1.2.1 Ohrozenie závažnou priemyselnou haváriou

Na území obce ani v  bezprostrednej blízkosti jej územia nie je žiadny podnik zaradený do kategórie stanovenej zákonom NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

1.2.2 Stacionárne zdroje ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia

nebezpečných látok

 

Zdroje:

Medzi stacionárne zdroje patria právnické a fyzické osoby – podnikatelia (podniky), ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok. Ide o subjekty skladujúce resp. manipulujúce s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré v prípade havárie môžu spôsobiť ohrozenie pre svoje okolie. V obci Pata nie sú v súčasnej dobe žiadne stacionárne zdroje ohrozenia.

 

 

 

1.2.3 Úniky nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv

 

Zdroje sú určené prepravnou trasou. Označenie trás je centrálne ustanovené. V katastri obce Pata je to trasa C3 Rýchlostná cesta R1- Trnava- Sereď- Báb- Nitra

 

Čas vzniku, typ ani podmienky takýchto udalostí nie je možné jednoznačne vopred stanoviť. Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov ustanovuje určovanie oblasti ohrozenia až po vzniku mimoriadnej udalosti takéhoto charakteru. Ohrozenie môže vzniknúť v okolí cestných komunikácií.

V zmysle § 7 ods. 2 písm. b) citovanej vyhlášky, ak pri preprave nebezpečných látok nie je známy druh nebezpečnej látky, na účely okamžitého zásahu sa za bezpečný priestor, v ktorom sa výskyt nebezpečnej látky nepredpokladá, považuje priestor vzdialený najmenej 100 metrov od miesta výskytu nebezpečnej látky.

 

Následky na postihnutom území a životnom prostredí závisia od množstva a druhu uniknutej látky a jej nebezpečných vlastností.

Napríklad pri havárii spojenej s únikom pár kyseliny sírovej v množstve do 200 kg môže byť zóna izolácie do vzdialenosti 60 m a zóna ohrozenia vo dne do vzdialenosti 200 m a v noci do vzdialenosti 800 m. Zóna izolácie je charakterizovaná tým, že je mimoriadne nebezpečná z hľadiska chemických toxických účinkov.Túto oblasť treba okamžite opustiť a ohraničiť. Vstup do tohto priestoru je možný len pre jednotky vykonávajúce záchranné práce. Zóna ohrozenia predstavuje oblasť, v ktorej bude ešte chemická látka pôsobiť v podobe pár. V tejto oblasti musia byť vykonané ochranné opatrenia zamerané najmä na varovanie a vyrozumenie s cieľom obmedziť pobyt na voľnom priestranstve a zabezpečiť úplné ukrytie obyvateľstva. Zóna izolácie a zóna ohrozenia budú mať tvar kruhu iba pri rýchlosti prízemného vetra do 1m/s pri rýchlosti vetra väčšieho ako 1 m/s bude mať zóna ohrozenia tvar kruhovej výseče so 40 stupňovým uhlom a to 20 stupňov vľavo a 20 stupňov vpravo od smeru prúdenia prízemného vetra.

Pri havárii spojenej s únikom pár kyseliny sírovej v množstve od 200 kg do 35 – 40 ton môže byť zóna izolácie do vzdialenosti 185 m a zóna ohrozenia vo dne do vzdialenosti 600 m a v noci do vzdialenosti 2900 m. (zdroj Revue Civilná ochrana č.2/2005)

 

 

1.3 KATASTROFY

 

1.3.1 Havárie jadrových zariadení

 

Zdroje:

Pre obec Pata v súčasnosti Jadrové zariadenie (JZ) V2 Jaslovské Bohunice nie je zdrojom ohrozenia, pretože pásmo ohrozenia je do 21 km a vzdialenosť územia obce Pata od JZ V-2 Jaslovské Bohunice je 23,123 km .

 

1.3.2 Letecká prevádzka

 

Zdroje:

Nad územím obce Pata vedie letová trasa v úseku medzi Bratislavou a Nitrou. V okrese Galanta sa nachádza iba jediné letisko v Sládkovičove, slúžiace na vzlet a pristávanie malých lietadiel pri vykonávaní leteckého postrekovania poľnohospodárskych plodín, alebo pre športovo rekreačné účely. Vrtuľníkový pristávací priestor je vybudovaný v areáli NsP Svätého Lukáša v Galante.

 

1.3.3 Porušenie vodnej stavby

 

Územie obce Pata podľa vyhodnotenia ničivých účinkov prielomovej vlny z porušenej vodnej stavby Liptovská Mara vypracovanom Stavebnou fakultou STU Bratislava nebude ohrozené.

 

2 NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI A OZNAČENIE LÁTOK A

PRÍPRAVKOV, KTORÉ BY MOHLI SPỒSOBIŤ

MIMORIADNU UDALOSŤ

V ďalšom texte sú popísané tie nebezpečné chemické látky, ktoré predstavujú zdroj ohrozenia v rámci územia okresu. V prípade prepravovaných NCHL ide o vytypované druhy.

 

 

2.1 KYSELINA SÍROVÁ (SK), roztoky ≥ 51%, SULPHURIC ACID (EN),

CAS číslo: 7664-93-9

 

Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

 

Číslo látky (UN-kód) (spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1830

Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 80 (8-žieravá)

 

Bezpečnostné značenie (nálepka): 8

 

 

 

 

 

Charakteristika a nebezpečné vlastnosti

Bezfarebná, bez zápachu, hygroskopická, s vodou dobre miešateľná, jedovatá kvapalina. Jej pary sú ťažšie ako vzduch. Látka nesmie prísť do styku s vodou, alkalickými kovmi, amoniakom, oxidmi fosforu, fosforom, lúhmi, kyselinami, hydridmi, permanganátmi, dusičnanmi, karbidmi, organickými rozpúšťadlami, a. i..

Pary spôsobujú silné dráždenie, resp. poleptanie očí, dýchacích ciest a pokožky. Styk s kvapalinou vedie k vážnemu poškodeniu tkanív (najťažšie formy chemických popálenín III. stupňa až hĺbkové zuhoľnatenie postihnutých častí. Koncentrovaná kyselina odvodňuje a spôsobuje bolestivé rany.

Príznaky - pálenie očí a pokožky, nosnej a hrtanovej sliznice, silné dráždenie na kašeľ, dýchacie ťažkosti, pri požití prudká pálivá bolesť dutiny ústnej a zažívacieho traktu, bolesti brucha, črevné a žalúdočné poruchy, nevoľnosť, zvracanie až šokový stav.

Ekologické informácie: je toxická pre ryby a planktón, aj v zriedenej forme má žieravé účinky, nespôsobuje biologický nedostatok kyslíka, znehodnocuje zdroje pitných, povrchových vôd a pôdu, posúva hodnoty pH. Škodlivinu je zakázané vypúšťať do akýchkoľvek zdrojov vôd a do pôdy.

Základné informácie – KYSELINA SÍROVÁ

registračné číslo Chemical Abstracts : 7644-93-9

Zdravie!!! Veľmi nebezpečná látka! Dýchací prístroj a úplný ochranný odev potrebný.

Požiar! Nehorľavá látka.

Reakcia : Látka je reaktívna! Likvidácia iba z bezpečnej vzdialenosti!

Haschem-kód : 2P

Vzhľad :

bezfarebná, olejovitá kvapalina bez zápachu, silne hygroskopická.

Vlastnosti – KYSELINA SÍROVÁ

Bod varu (ºC): 360

Tenza par : 2 mbar/20 ºC

Hustota pár (vzduch=1) 1 : 3,4

Bod topenia (ºC) : 10

Miešateľnosť s vodou : prudko reaguje

Hustota ( voda=1) 1 : 1,84

Molekulová hmotnosť : 98,08

teplota vzplanutia (ºC) : nehorľavá látka

Filter dýchacieho prístroja : E

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie – KYSELINA SÍROVÁ

Látka nehorí.

POZOR! Nádrž pri zahriati chladiť vodou. Voda sa však nesmie dostať do nádrže! Nebezpečie prudkej reakcie a uvoľnenie veľkého množstva tepla. Požiare v blízkosti látky hasiť suchým práškom.

LIKVIDÁCIA : Ohradiť a odčerpať. Utesniť podzemné priestory. Zbytky pokryť savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom, alebo mletým vápencom a v uzatvorenej nádobe odviesť na bezpečné miesto k likvidácii.

Kyselinu neutralizuje mletý vápenec, sóda alebo vápno. Po neutralizácii, napr. hydroxidom sodným vzniká neutrálny síran sodný (Glauberova soľ). Zbytky spláchnuť veľkým množstvom vody.

POZOR! Zastaviť stroje. Ak príde látka do styku s kovmi, vypnúť zapaľovanie, nefajčiť , uhasiť otvorené ohne, nepoužívať el. prístroje a iskriace spínače. Nosiť ťažké dýchacie prístroje a ochranné

obleky odolné voči kyselinám, včítane rukavíc a gumových topánok. Nepoužívať člny so zapaľovacími motormi. U diesel pohonu zaistiť bezpečné riadenie. Neskákať do vody. Po zásahu preskúšať obeh chladiacej vody v člne, nebezpečie korózie.

POZOR! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odpadových vôd vznikajú žieravé zmesi, pri styku s kovmi sa uvoľňuje vodík, ktorý môže tvoriť výbušné zmesi so vzduchom.

Skladovacie a prepravné podmienky

KYSELINA SÍROVÁ

Pri styku s organickými látkami (drevom, celulózou, bavlnou, papierom a mnohými ďalšími) látka prudko reaguje za súčasného uvoľnenia tepla, ktoré vedie ku karbonizácii látky. Horenie možné. Pritom sa tvorí jedovatý oxid siričitý. Za prítomnosti vlhkosti sú kovy silne skorodované. Pri tom sa tvorí ľahko horľavý vodík. V zmesi so vzduchom vznikajú výbušné zmesi. Vznietenie pôsobením horúcich povrchov, iskier alebo otvoreného ohňa. Pri styku s vodou vzniká prudká reakcia za silného zahriatia a rozstriekanie kyseliny. Nad vodnou hladinou tvorba lepkavých pár. Pri styku s lúhmi prudká reakcia látky za silného zahriatia. Vznikajú leptavé pary. Hliník, meď a jej zliatiny sú skorodované.

Vhodné materiály pre nádrže : - oceľ, nerez. oceľ – pre látky s koncentráciou kys. sírovej nad 85 %

- špeciálna (chromniklová) oceľ – pre nižšie koncentrácie

- pogumované či poolovené nádrže, polypropylén – pre malé

koncentrácie

POZOR! Pri zmiešaní s vodou liať vždy kyselinu do vody, nikdy nie naopak!

Prvá pomoc – KYSELINA SÍROVÁ

Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do kľudovej polohy, uvoľniť tesné časti odevu. Znečistené časti odevu, topánky a pančuchy okamžite dať dolu a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou a potom prikryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí umývať 10-15 minút vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. zranených nenechať prechladnúť. Vypiť mlieko zmiešané so surovými vajcami. Transport je poležiačky. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Lekárske ošetrenie – KYSELINA SÍROVÁ

zdravotné ohrozenie .

Pri silnom zahriati vznikajú výpary a tekutina, ktoré spôsobujú silné leptavé účinky na očiach, pokožke a dýchacích cestách. Vysoké koncentrácie pár môžu viesť i k zástave dychu a zástave srdca.

Príznaky :

Pary kyseliny spôsobia pálenie a bolesti v očiach, pálenie v nose a nosohltane, záchvaty kašla a dušnosť, na postihnutých miestach tela špatne sa hojace rany a po prehltnutí veľmi ťažké bolesti v zažívacom trakte, vracanie a šok.

Pokyny pre lekára :

Je potrebné ošetriť poleptané miesta. Pri dráždení očí ihneď silne preplachovať. Okamžite volať očného lekára. Pri orálnom poškodení nepoužívať k neutralizácii NaHCO3 alebo CaCO3, pretože vznikajúci CO2 môže viesť k perforácii žalúdka. Piť mlieko alebo MgO vo vodnej suspenzii. Po vdýchnutí pár vznikajú ťažké tracheitidy. Je možný i edém glottis. Pri kašli podať Kodein. Pri dráždení dýchacích ciest každých 10 minút 5 dávok aerosolu s Dexamethasonom (Auxison dos.aerokol), dokiaľ príznaky nezmiznú. Profylaxia antibiotikami pri poškodení dýchacích ciest alebo pľúc nutná.

 

 

2.2 ETHYLÉN : kvapalný

 

RN CAS: 74-85-1 Vzorec: C2-H4

Č. nebezp: 223 Číslo OSN : 1038

ADR : 2, 7b IMDG-MFAG: 310

ADNR1: 2, 7b ADNR2: 2,

ICAO/IATA: 2 RID: 2, 7b

Základné informácie – ETHYLÉN : kvapalný

číslo nebezpečnosti (horné číslo tabuľky) : 223

UN Number (spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1038

registračné číslo Chemical Abstracts : 74-85-1

vzorec : C2-H4

vzhľad:

bezfarebná kvapalina so slabým nasladlým zápachom

Vlastnosti – ETHYLÉN : kvapalný

Bod varu (ºC) : -104

Tenzia pár: 41 bar/0ºC

Hustota pár : (vzduch =1) : 1 : 0,975

Bod topenia : (0ºC) : - 169

Miešateľnosť s vodou : veľmi slabá

Hustota (voda=1) : 1 : 0,35

Molekulová hmotnosť : 28,06

Teplota vzplanutia (ºC) : - 100

Teplota vznietenia (ºC) : 435

Medza výbušnosti, obj. % : 2,7 – 28,6

Kritická teplota (ºC) : 10

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie – ETHYLÉN : kvapalný

 

POZOR! Oheň nehasiť, pokým nie je utesnená trhlina v nádrži!

Inak hrozí nebezpečie vzniku výbušných zmesí.

 

Hasiace prostriedky : malý oheň - suchý prášok

kysličník uhličitý

veľký oheň : voda

 

POZOR! Nádrž s látkou chladiť vodou!

 

Likvidácia : Utesniť podzemné priestory. Odstrániť zápalné zdroje.

 

POZOR! Nezapínať elektrické prístroje, iskriace spínače.

Nepoužívať člny so zapaľovacími motormi, radarmi a zvukovou signalizáciou .

 

POZOR! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odpadových vôd nebezpečie výbuchu.

Pri úniku väčšieho množstva evakuovať ohrozené územie.

 

Skladovacie a prepravné podmienky - ETHYLÉN : kvapalný

 

 

Tvorba chladnej hmly ťažšej než vzduch a výbušných zmesí. V kontakte s anorganickými a organickými kyselinami, tavenou sírou, halonmi, zlúčeninami chlóru, oxidom dusitým, chloridom uhličitým, ozónom, nitrometanom, chloridom hlinitým a oxidačnými činidlami môže nastať polymerácia.

Vhodné materiály pre nádrže: nerez.ocel, hliník


 

Prvá pomoc – ETHYLÉN : kvapalný

Postihnutých preniesť na čerstvý vzduch, uložiť do kľudovej polohy, uvoľniť tesné časti odevu. pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, potom priviesť kyslík. Poškodené časti odevu, topánky a pančuchy okamžite dať dolu a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť dôkladne vodou. Omrznuté miesta netrieť! Pri zasiahnutí očí umývať 10-15 minút vodou. K tomu účelu roztvorte palcom a ukazovákom očné viečka a nechajte pohybovať oko na všetky strany. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.


 

Lekárske ošetrenie – ETHYLÉN : kvapalný

Zdravotné ohrozenie :


 

Pary dráždia oči a dýchacie cesty. Plyn je málo jedovatý, má ale uspávací účinok. Ak dôjde k narkóze bez ochrnutia dýchacieho centra, pacient sa prebudí na čerstvom vzduchu po niekoľkých minútach. To platí iba ak nedôjde k znečisteniu s vysokou jedovatosťou (obzvlášť fosfín). Vysoké koncentrácie pôsobia dodatočne vytlačením vzduchu dusivo. Kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

Príznaky :

Ospalosť, závrať a bezvedomie.

Pokyny pre lekára:

Symptomatická liečba.


 

2.3 Pentán (Sk), Pentane (En), CAS číslo: 109-66-0

 

Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 1265

Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 33 (ľahko vznetlivá kvapalina)

 

Bezpečnostné značenie (nálepka): 3

 

 

 

 

 

 

Pentán je veľmi horľavá prchavá bezfarebná kvapalina bez zápachu, prípadne benzínového zápachu. Je ľahší ako voda, vo vode málo rozpustný. Pary sú ťažšie ako vzduch (relatívna hustota pár = 2,49). Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes pri normálnych teplotách. Môže sa elektrostaticky nabíjať. Reaguje s oxidačnými činidlami. Pri úniku do kanalizácie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Vysoké koncentrácie pár majú narkotický účinok, môžu spôsobiť ospalosť alebo závraty a poruchy srdcového rytmu. Dlhodobé vdychovanie môže vyvolať edém a zápal pľúc. Kvapalina dráždi oči a pokožku. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Symptómy: únava, bolesti hlavy, závrat, poruchy srdcového rytmu, bezvedomie, zastavenie dýchania.

Ak prenikne do pôdy alebo vody, môže ohroziť dodávku pitnej vody. Pentán je jedovatý pre vodné organizmy. Vo vodnej zložke životného prostredia môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky.

 

 

2.4 Kyselina dusičná (Sk), roztoky ≥ 70%, Nitric acid (En), CAS č.: 7697-37-2

 

Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 2031

Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 885 (silne žieravá horenie podporujúca látka)

Bezpečnostné značenie (nálepka): 5.1 8

Nehorľavá, bezfarebná až hnedá, štipľavo páchnuca, s vodou neobmedzene miešateľná, na vlhkom vzduchu dymiaca jedovatá kvapalina ťažšia ako voda. Je stála iba v zriedenom stave. Vyvíja na vzduchu vysoko jedovaté hnedé až žlté pary, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Reaguje s kovmi za vzniku vodíka a nitróznych plynov, pri styku s horľavými resp. organickými látkami hrozí nebezpečenstvo vzniku samovznietenia.

Pary spôsobujú ťažké poleptanie očí, dýchacích ciest, pľúc i kože. V ťažkých prípadoch je možný edém pľúc. Môže sa prejaviť s oneskorením až do 2 dní. Pri nadýchaní je preto v každom prípade potrebné lekárske ošetrenie. Vysoké koncentrácie pár (nitróznych plynov) spôsobujú poruchy centrálneho nervového systému. Styk s tekutinou vedie k ťažkému poleptaniu zasiahnutých častí tela. Rany sa hoja neobyčajne pomaly. Príznaky: pálenie a bolesti očí, slizníc - nosných, hltanových a kože, dýchavičnosť.

Kyselina dusičná je nebezpečná pre zdroje pitnej vody. Je toxická pre ryby a planktón.

 

 

2.5 Anilín (Sk), Aniline (En), CAS číslo: 62-53-3

 

Označenie pri preprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID):

Číslo látky (UN-kód): 1547

Číslo nebezpečnosti (Kemlerov kód): 60 (jedovatá alebo zdraviu škodlivá látka)

Bezpečnostné značenie (nálepka): 6

 

Jedovatá olejovitá bezfarebná až nahnedlá kvapalina s charakteristickým aromatickým zápachom, ťažšia ako voda. Na svetle hnedne. Vo vode je čiastočne rozpustná a tvorí s ňou jedovatú zmes. Prudko reaguje pri styku s oxidačnými činidlami a kyselinami. Je horľavá. Pri silnom zahriatí alebo požiari sa rozkladá za vzniku vysoko jedovatých pár, ktoré obsahujú nitrózne plyny. Pary sú ťažie ako vzduch a v určitom rozmedzí koncentrácie vytvárajú so vzduchom výbušnú zmes.

Kvapalina aj pary sa vstrebávajú i kožou. Anilín je silný krvný jed. Mení krvné farbivo (vzniká methemoglobulin) a poškodzuje červené krvinky (hemolýza). Následkom je poškodenie ľadvín a pečene. Počiatočný pocit dobrej pohody (anilínové opojenie) zvádza považovať situáciu za nevinnú. Alkohol nebezpečne zvyšuje jedovatosť anilínu. Pri väčších otravách sa prejavujú účinky na nervový systém. Pri ťažkej otrave nastáva hlboké bezvedomie. Príznaky: modré sfarbenie (cyanóza) začínajúce sa na perách a pod nechtami, veselá nálada, silné bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie, slabosť, závrate, možné poruchy srdcového rytmu, podráždenie močového mechúra, krvavý moč, problémy s dýchaním, eventuálne kŕče, bezvedomie.


 

 

3 informácie o možnom rozsahu mimoriadnej

udalosti a následkov na postihnutom území

a životnom prostredí

 

 

3.1 Varovanie obyvateľstva


 

Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, pričom:

 

a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb

činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku

mimoriadnej udalosti,

b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie

informácií.

 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

 

 

Varovné signály a signál „Koniec ohrozenia" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Varovanie obyvateľstva v obci Pata je zabezpečované obcou 2 elektromotorickými sirénami typu DS977 KIRKE, ktoré sú umiestnené na stožiari vedľa budovy obecného úradu Pata a na administratívnej budove RaVOD-u Pata na ulici Hlohoveckej. Po obdržaní informácie o ohrození územia obce napr. pri havárii na komunikácii R1 Trnava- Sereď- Báb- Nitra na obecnom úrade budú v obci spustené sirény kolísavým tónom po dobu 2 minút. Po jeho skončení bude v miestnom rozhlase oznámené:

deň a hodinu vzniku ohrozenia,

údaje o zdroji a druhu ohrozenia

údaje o veľkosti ohrozeného územia

základné pokyny pre obyvateľstvo

 

V prípade výpadku elektrického prúdu bude varovanie vykonané náhradnými prostriedkami (vozidlom obecného úradu s ručným megafónom). Varovanie môže byť zároveň vykonávané i vysielaním informácií rozhlasovými a televíznymi stanicami, prípadne i vozidlami policajného zboru SR.


 


 

3.2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


 

Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú základné úlohy a opatrenia:

záchranné práce

silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia

obce, mestá, Okresný úrad Galanta vedú zoznamy využiteľných síl a prostriedkov pri záchranných prácach v rámci svojho katastrálneho územia obce i okresu,,

evakuácia

dotknuté obce, mestá i Okresný úrad Galanta majú pre plánovanú evakuáciu spracované plány evakuácie v zmysle vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov,

núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie 

obce, mestá a Okresný úrad Galanta majú spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej udalosti na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, ktorý je súčasťou plánu núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,

podľa potreby obce uzatvárajú s prevádzkovateľmi ubytovacích a stravovacích zariadení dohody o zabezpečení núdzového zásobovania a núdzového ubytovania.

použitie potrebných základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ku ktorým patria:

 

Základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému:

a) Hasičský a záchranný zbor,

b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,

c) kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,

d) Horská záchranná služba,

e) Banská záchranná služba.

Ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému:

a) Ozbrojené sily Slovenskej republiky,

b) obecné (mestské) hasičské zbory,

c) závodné hasičské útvary,

d) závodné hasičské zbory,

e) pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,

f) jednotky civilnej ochrany,

g) obecná polícia,

h) Slovenský Červený kríž,

i) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.


 

3.3 Záchranné práce


 

Záchranné práce

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Záchranné práce vykonávajú záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.

 

Činnosť pri záchranných prácach obsahuje najmä:

 

varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a aj pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác,

vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné úseky,

vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, ochranných stavieb, zo zaplavených priestorov a z horiacich budov,

prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ochranných stavbách,

individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru,

poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení,

lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

kontrolu kontaminovania a ožiarenia osôb, kontrolu kontaminovania územia, ovzdušia a budov,

poskytnutie jódovej a špeciálnej profylaxie,

hygienickú očistu postihnutých osôb,

likvidáciu úniku nebezpečných látok a zabránenie ich šíreniu,

špeciálnu očistu a dezaktiváciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území,

uzavretie postihnutého územia,

ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,

odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,

poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty,

odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily, prostriedky a majetok,

pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

uvoľňovanie zahataných vodných tokov,

uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonávanie záchranných prác a odsun postihnutých osôb,

čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce,

zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách,

identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb,

uskladňovanie, odsun a likvidáciu kontaminovaného materiálu a ekologickú asanáciu zvyškov nebezpečných látok,

psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.

 

Záchranné práce po vzniku mimoriadnej udalosti na komunikácii R1 budú v závislosti na dobe vzniku mimoriadnej udalosti, poveternostných podmienkach, rýchlosti varovania obyvateľstva po vzniku MU a na dodržiavaní režimových opatrení vyhlásených na území obce obyvateľstvom zahrňovať:

- varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb

- vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať

postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné

úseky,

- poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zasiahnutým

osobám vrátane ich odsunu do zdravotníckych zariadení,

- individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru,

- hygienickú očistu postihnutých osôb,

- reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území,

- uzavretie postihnutého územia,

- ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými

poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,

- odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

- pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

- psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.

 

Koniec ohrozenia bude vyhlásený spustením sirén v obci stálym tónom po dobu 2 minút. Po odznení sirén bude v miestnom rozhlase vysielaná informácia o ukončení ohrozenia územia obce.

 

 

 

4 ÚLOHY A OPATRENIA PO VZNIKU MIMORIADNEJ

UDALOSTI

 

Po vzniku MU (napr. pri havárii na R1 spojenom s únikom kyseliny sírovej alebo inej nebezpečnej chemickej látky) bude nasledovať informovanie obecného úradu Pata o tejto skutočnosti od zdroja informácie, ktorým môže byť koordinačné stredisko IZS Trnava, OKR OÚ Galanta, alebo iná osoba v závislosti od druhu MU a miesta jej vzniku. Po overení informácie vykoná obecný úrad vyhlásenie signálu „Všeobecné ohrozenie“ spustením 2 sirén kolísavým tónom po dobu 2 minút. Po jeho ukončení cestou miestneho rozhlasu bude vysielaná hovorená informácia, v ktorej budú občania informovaní o charaktere MU a obdržia základné pokyny pre obyvateľstvo.

V základných pokynoch sa obyvateľstvo dozvie, či sa má ukryť v domoch a bytoch, utesniť obývacie priestory, zotrvať v režime izolácie a sledovať rozhlas, televíziu a vysielanie miestneho rozhlasu o vývoji situácie alebo vykonať krátkodobú evakuáciu, prípadne vykonať iné režimové opatrenia. Na základe analýzy ohrozenia územia obce nie je pre obec Pata plánovaná dlhodobá evakuácia. Po vzniku MU na komunikácii R1 spojenej s únikom chemických nebezpečných látok bude v prvom rade vykonané varovanie obyvateľstva. Zároveň budú prebiehať opatrenia vykonávané jednotlivými zložkami integrovaného záchranného systému ako je zisťovanie hraníc kontaminovaného priestoru silami CO (skupiny z Krajského chemického laboratória CO Nitra), prípadne i jednotkami radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl SR. Policajný zbor SR bude vykonávať uzavretie ohrozeného priestoru a Hasičský a záchranný zbor a vozidlá zdravotníckych zariadení (RZP) budú poskytovať prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť zasiahnutým osobám vrátane ich odsunu do zdravotníckych zariadení. V prípade potreby bude zabezpečené núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie v plánovaných miestach ubytovania evakuovaných v Základnej škole a v Klube dôchodcov.

 

Pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné:

 

a) dodržiavať pokyny obvodných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a

fyzických osôb uvedených v § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

b) riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,

c) vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia

alebo sú im zverené,

d) plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia

a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,

e) vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou

ochranou života, zdravia a majetku,

f) poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,

g) poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám

postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné

práce.

 

Povinnosti uvedené pod písm. e), f) a g) nie je fyzická osoba povinná splniť v prípade, ak by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti.

 

 

 

5 podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie

informácie

 

Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s plánmi ochrany obyvateľstva je možné získať na obecnom úrade Pata na ul. Hlohovecká 103, alebo na tel. č. 031 7860122, 031 7860163 a 0905 965 650.

V prípade povodní úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami na zabezpečenie obyvateľstva pred povodňami sú dané povodňovým plánom, ktorého súčasťou je aj povodňový plán záchranných prác, ktorý má obec ako povodňový orgán ochrany pred povodňami spracovaný a uložený na obecnom úrade.

 

 

 

6 ODKAZ NA OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY

DôVERNÝCH INFORMÁCIÍ A UTAJOVANÝCH

SKUTOČNOSTÍ

 

Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení, na obecnom úrade Pata na ul. Hlohovecká č.103. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánov ochrany obyvateľstva.

 

Zverejnené dňa: 4. mája 2012

Dátum poslednej aktualizácie: 5. marca 2015

 


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka