Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samostatne hospodáriaci roľníci

Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Samostatne hospodáriaci roľníci predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania, ktorého právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“). Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb: 

a)         vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne

b)         vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo

c)         poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

 

Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka:

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník musí v prvom rade navštíviť obecný úrad v mieste, kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky, ktoré si prenajal. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôdu môže mať prenajatú. Najskôr musí získať osvedčenie na základe žiadosti o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov registráciou na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Obec zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia a o zápise do evidencie mu vydá osvedčenie.

K zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydaniu osvedčenia je potrebné:

a)         občiansky preukaz (preukázanie totožnosti),

b)         vyplnená žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (tlačivo dostupné na internetovej stránke www.obecpata.sk v časti formuláre a tlačivá,

c)         doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku/ov (list vlastníctva/nájomná zmluva),

d)         doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje,

e)         zaplatenie správneho poplatku do pokladne/na účet hlavného mesta vedený v Prima banke, a.s., číslo účtu (IBAN): SK69 5600 0000 0063 1994 8001.

 

Lehota na vydanie osvedčenia je 30 dní od ohlásenia. Následne samostatne hospodáriaci roľník písomne požiada Štatistický úrad SR (pracovisko v príslušnom krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla (IČO). Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO. Samostatne hospodáriaci roľník ohlási obci do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.

Poplatky (položka 142 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):

a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie   6,50 eura

b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka     1,50 eura

Za inú zmenu ako špecifikovanú v písm. b) a za zrušenie registrácie samostatne hospodáriaceho roľníka sa poplatok nevyžaduje.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/105/19920310

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka