Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, 
pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, 
pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, 
podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m )napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
oplotenie, 
prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, 
nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, 
jednoduchý technický opis stavby, 
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vybavuje: Mária Hercegová, tel.031/786 0122 kl. 21
e-mail: maria.hercegova(at)obecpata.sk

Doba vybavenia: 30 dní.

 


 

Ohlásenie stavebných úprav

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí: 

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, 
jednoduchý technický opis stavebných úprav, 
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Mária Hercegová, tel.: 031/786 0122 kl. 21, e-mail: maria.hercegova(at)obecpata.sk


 

Ohlásenie udržiavacích prác

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, 
jednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach, 
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Mária Hercegová, tel.: 031/786 0122 kl. 21, e-mail: maria.hercegova(at)obecpata.sk

Doba vybavenia: 30 dní.


 

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh: 

doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

Vybavuje:Dana Trubačová, tel.: 031/786 0122 kl. 13, e-mail:dana.trubacova(at)obecpata.sk

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: bez poplatku.


 
Ohlásenie drobnej stavby - stavebných úprav
 drobná stavba.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - stavebných úprav
 drobná stavba.doc (36 kB) (36 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 kolaudačné žiadost.pdf (243.3 kB) (243.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 kolaudačné žiadost.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Žiadosť o umiestnenie reklamnej stavby
 reklamná stavba.pdf (426.7 kB) (426.7 kB)

 
Žiadosť o umiestnenie reklamnej stavby
 reklamná stavba.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 umiestnenie stavby.pdf (316.5 kB) (316.5 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 umiestnenie stavby.doc (35 kB) (35 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 zmena stavby pred dokončením.pdf (247.8 kB) (247.8 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 zmena stavby pred dokončením.doc (40 kB) (40 kB)

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 zmena užívania stavby.pdf (238.2 kB) (238.2 kB)

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 zmena užívania stavby.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf (360 kB) (360 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 žiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

 
Žiadosť o odstránenie stavby
 žiadosť o odstránenie stavby.pdf (289.6 kB) (289.6 kB)

 
Žiadosť o odstránenie stavby
 žiadosť o odstránenie stavby.doc (40 kB) (40 kB)

 
Žiadosť o povolenie stavby
 žiadosť o stavebné povolenie.pdf (229.1 kB) (229.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie stavby
 žiadosť o stavebné povolenie.doc (50 kB) (50 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka