Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Lazová 926/5, 925 53 Pata

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Lazová 926/5, 925 53 Pata Vytlačiť
 

v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Lazová 926/5, 925 53 Pata

Predpokladaný nástup: 01.01.2020

 1. Kvalifikačné predpoklady:
  • Pre pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca materskej školy daný v zmysle zákona  č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • najmenej päť rokov pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca
  • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou 
 2. Iné požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť na prácu,
  • znalosť príslušnej legislatívy
  • organizačné a riadiace schopnosti
  • skúsenosti s riadením školskej kuchyne a jedálne
  • práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
  • komunikatívnosť
  • flexibilita
 3. Požadované doklady:
  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • overené kópie dokladov o najvyššom nadobudnutom vzdelaní
  • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
  • doklad o dĺžke výkonu  pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
  • odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný životopis
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č. 317/2009 Z.z.)
  • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní doručiť na  adresu:

Obecný úrad Pata, Hlohovecká 103/69, 925 53 Pata  alebo do podateľne Obecného úradu Pata v čase úradných hodín, kancelária č. 15

                              do 04.11.2019  vrátane do 16.00 hod.  

(rozhodujúcim je dátum doručenia na Obecný úrad v Pate) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ v Pate, Lazová 926/5 – neotvárať!“

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Pate, dňa 04.10.2019                                                                      

                                                                                   PaedDr. Jozef Berčík, PhD., v.r.

                                  starosta obce Pata


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka