Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):

za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

http://www.obecpata.sk/zivotne-prostredie-0/ll/1/sm/100024/.html

Prílohy žiadosti:

situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
kópia Listu vlastníctva,
súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Mgr. Erika Ševečková, tel.: 031/786 0122 kl. 23, e-mail: erika.seveckova(at)obecpata.sk

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

fyzické osoby: 10 € ,
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €.

 


 

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
rybársky lístok mesačný: 3, - €,
rybársky lístok ročný: 7 €,
rybársky lístok trojročný: 17 €,
od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Vybavuje: Dana Trubačová, tel.: 031/7020092, e-mail: dana.trubacova(at)obecpata.sk

Doba vybavenia: na počkanie.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka